ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

кафедра менеджменту та підприємництва

Кафедра менеджменту та підприємництва забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Менеджмент».

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • управління діяльністю підприємств в умовах змін
 • управління персоналом
 • стратегічне управління сталим розвитком
 • управління змінами на засадах сталого розвитку та теорії змін
 • формування кадрової політики підприємств тощо

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • менеджмент
 • операційний менеджмент
 • управління зайнятістю
 • кадрове діловодство
 • управління діловими комунікаціями
 • управління конфліктами в колективі
 • менеджмент міжнародного бізнесу
 • європейський досвід управління
 • креативний менеджмент
 • управління знаннями
 • менеджмент іміджу
 • управління персоналом
 • система управління якістю в HR-менеджменті
 • стаффінг
 • рекрутинг
 • соціально-орієнтовний менеджмент
 • НR-інжиніринг
 • лідерство в управлінні
 • система управління якістю в HR-менеджменті

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота із проблем формування систем управління на засадах теорії лідерства. В рамках проблеми реалізуються наукові дослідження:

 • стратегічне управління підприємствами на засадах сталого розвитку;
 • формування системи управління змінами;
 • адаптація психологічної методології до систем управління підприємством тощо.

Результати наукових досліджень лягають в основу підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок, які друкуються та активно використовуються в навчанні. Ведеться безперервний пошук нових форм і методів активізації навчального процесу, запроваджуються ділові ігри, тренінги. Викладачі беруть участь у науково-методичній діяльності.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ:

image description

Хоменко Ірина Богданівна

Життєве кредо:

«Стиль людини – це голос її душі».

(с) Оскар Уайльд

Завідувач кафедри, к.е.н., практикуючий тренер, представник компанії Massimo Sarto в Україні.

Досвід і компетенції:

 • 12 років викладацької діяльності у закладах вищої освіти, а також тренерського досвіду;
 • 6 років управлінської діяльності на посаді керівника проектів у сфері управління корпоративною культурою та фешн-індустрії;
 • Автор понад 30 наукових праць, у тому числі одна колективна монографія у співавторстві;
 • Стажування та підвищення кваліфікації у Польщі, м. Вроцлав (Відомство з питань конкуренції та захисту прав споживачів Республіки Польща).

Освіта

У 2003 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера антимонопольної діяльності. У 2016 р. закінчила Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» програму професійної перепідготовки «Психологія», напрям підготовки: «Онтопсихологія».

У 2009 р. захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема дисертації: «Вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище національної економіки».

Сфери наукових інтересів:

 • Формування політики управління трудовими ресурсами;
 • Лідерство в практиці бізнесу;
 • Вплив лідерства на сучасні бізнес-процеси.
image description

Никифорчин Мар’яна Дмитрівна

Життєве кредо:

«Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе».

(с) Сократ

Ст. викладач кафедри, практикуючий тренер, експерт в галузі проектного управління.

Досвід і компетенції:

 • Понад 8 років досвіду проектного управління;
 • Понад 40 проведених тренінгів у сфері лідерства, маркетингу, менеджменту та проектного управління;
 • 2 роки викладання у ЗВО;
 • Підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Бразилії тощо;
 • Набуті компетенції з розвитку корпоративної культури;
 • Викладання стратегічного та проектного менеджменту;
 • Консультування з аналізу та оцінки ринкового середовища.

Освіта

У 2010 р. закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Менеджмент організацій», 2017 р. Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» за програмою професійної перепідготовки «Психологія», напрям «Онтопсихологія». У 2019 р. захист дисертаційного дослідження на тему: «Управління підвищенням операційної ефективності промислових підприємств».

Сфери наукових інтересів:

 • Управління підприємницькими проектами;
 • Лідерство в проектному менеджменті;
 • Управління в умовах змін.
image description

Ігнатьєва Ірина Анатоліївна

Життєве кредо:

«Людина має жити, а не існувати»

(с) Джек Лондон

Професор кафедри, д.е.н., професор. Лауреат державної премії в галузі науки і техніки (2014 р.).

Досвід і компетенції:

 • 26 років викладацької діяльності в університетах України на посадах від асистента до завідувача кафедри;
 • 11 років управлінської діяльності у ЗВО (проректор з науково-педагогічної роботи, декан факультету економіки та бізнесу);
 • Керівник і відповідальний виконавець науково-дослідних робіт теоретичного та прикладного характеру, що фінансувалися коштом державного бюджету України;
 • Член редакційної колегії міжнародного журналу “Modern Science – Moderní věda” (Офіційне свідоцтво про реєстрацію журналу № MK 53506/2013 OMA, MK ČR E 21453 (м. Прага, Чехія)). Журнал включено до переліку наукових видань Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень EECFR (Сертифікат № 57/2013); 2008-2016 рр. працювала членом редакційної колегії за напрямом економіка і управління у фахових журналах «Вісник КНУТД», «Легка промисловість»;
 • Досвід успішного керівництва науковою роботою аспірантів та докторантів. Під особистим керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій та 1 докторська. Працювала заступником Голови спеціалізованої Вченої ради Д 26.102.05 КНУТД за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами; членом Вченої ради Д 67.052.05 Херсонського національного технічного університету;
 • Автор понад 160 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, у тому числі: підручників – 6, навчальних посібників – 2, монографій – 10, статей – 107, у наукових фахових виданнях – 43, у наукометричній базі даних “SCOPUS” – 3, в інших міжнародних базах даних – 12;
 • Стажування і підвищення кваліфікації в різних країнах: 29.04-10.05.2003 р. Netherlands Management Cooperation Programme, The Netherlands, the Hague; тема: «World fendencies of development of Light Industry»; 9.11.2014-15.11.2014 Вища школа інформатики та мистецтв м. Лодзь, Польща «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок»;
 • 2.05.2016-3.06.2016 Mendel University in Brno, Eastern European Center of the Fundamental Researchers Брно, Чеська Республіка «The formation of the system of the organizational and economical changes in the management of Universities»;
 • Травень-червень 2017 р. підвищення кваліфікації за напрямом «Управління міжнародними проектами: моніторинг та еволюція» Eastern European Center of the Fundamental Researchers Брно, Чеська Республіка, Mendel University in Brno;
 • Досвід розробки, впровадження та ліцензування освітніх програм різного освітнього ступеня: «Менеджмент», «Менеджмент малого та середнього бізнесу», «Бізнес- адміністрування», «Побутове обслуговування», «HR-менеджмент» тощо;
 • Розробка науково-методичного забезпечення курсів та їх викладання: «Менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Корпоративне управління», «Управління змінами».

Освіта

У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність «Економіка та управління підприємствами легкої та текстильної промисловості». У 1997 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.21 «Організація виробництва» на тему: «Управління процесами оновлення продукції», у 2006 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Методологічні основи стратегічного управління промисловими підприємствами».

Сфери наукових інтересів:

 • Стратегічне управління суб’єктами господарювання;
 • Корпоративне управління;
 • Сучасні механізми реалізації політики змін в реальній економіці.