ІНВЕСТИЦІЇ У ПЕРСОНАЛ ОКУПОВУЮТЬСЯ ПЕРШИМИ

ВМІННЯ КЕРУВАТИ - ЗДАТНІСТЬ СИЛЬНИХ

ВАШІ МАЙБУТНІ КОМПЕТЕНЦІЇЇ - НАША СЬОГОДНІШНЯ ЗАДАЧА

HR-менеджмент- НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО УСПІХУ І процвІТАННЯ

Факультет менеджменту

Факультет менеджменту готує фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» - програма «HR-менеджмент».

Спеціалізація

Програма «HR-МЕНЕДЖМЕНТ» спрямована на формування повного комплексу фахових компетенцій, що дають можливість випускникам здійснювати кадровий менеджмент у сфері сучасного підприємництва.

ОРІЄНТАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Програма орієнтується на формування та розвиток компетенцій для ефективного управління персоналом та регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві, реалізацію заходів з економіки праці з урахуванням норм чинного законодавства та інтересів підприємства. 

 

Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне опанування знань у напрямках:  

 

 • сучасних методів прийняття управлінських рішень;
 • планування розвитку кадрового потенціалу підприємства;
 • забезпечення конкурентоспроможності економічних суб’єктів;
 • мотивації персоналу та управління командами.

 

Програма пропонує комплексний підхід до управління персоналом підприємства та реалізує це через теоретичне навчання і практичну підготовку. Дисципліни та модулі, включені до програми, базуються на сучасних теоріях і тісно пов’язані з практичним їх застосуванням в діловому середовищі.

 

Інститут розвиває перспективи професійної підготовки фахівців у сфері управління людськими ресурсами з урахуванням специфічних особливостей функціонування підприємств, в тому числі переробної промисловості. Програма викладається українською, російською та англійською мовами.

СТИЛЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, семінарів, роботи в невеликих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, самонавчання через електронну систему навчального процесу MOODLE, інтерактивні лекції та практичні заняття.

Тестування знань, усні презентації, звіти після проходження лабораторних робіт та практики, письмові есе, портфоліо, контрольні роботи, курсові (проектні) роботи, усні та письмові екзамени, комплексний фаховий екзамен.

МІСІЯ КОЛЕКТИВУ ФАКУЛЬТЕТУ –
формування  всебічно розвиненої особистості, кваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, здатного приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Кафедра менеджменту та підприємництва спільно із кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін та онтопсихології готують студентів за спеціальністю «HR-менеджмент».

 

Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі спеціалістів, які постійно вдосконалюють форми і методи навчання, застосовують новітні методики та інновації. У професорсько-викладацькому складі кафедри: доктори наук (22%) та викладачі з кандидатським науковим ступенем (78%).

 

За результатами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти оволодіють:

ЗНАННЯМИ ЩОДО:

 • передових інструментів підбору персоналу
 • класичних та актуальних інструментів управління персоналом
 • психології та її практичного застосування в процесі роботи
 • технологій розвитку персоналу

ВМІННЯМИ:

 • використовувати, адаптувати під потреби підприємства отримані у ВУЗі знання
 • розуміти ціль компанії та її корпоративну культуру
 • виявляти істинні причини та мотиви поведінки людей
 • урегульовувати взаємовідносини, фокусуючись на цілях та задачах підприємства

ЗДАТНІСТЮ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ:

 • відповідальність
 • знання менеджменту та психології
 • особистісні навички
 • індивідуальні розробки

КОМПЕТЕНЦІЇ

 • підбір, розвиток та управління персоналом
 • формування та розвиток корпоративної культури