ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Структурні підрозділи

Інститут готує фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр», спеціальність «Менеджмент», за освітніми програмами «HR-менеджмент» та «Комунікативний менеджмент».

Основними структурними підрозділами є кафедри:

 • Кафедри менеджменту та онтопсихології
 • Кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Професійна спрямованість програм

Програми «HR-менеджмент» та «Комунікативний менеджмент» – це міст, перейшовши який, ви зрозумієте «правила гри», станете цікаві бізнесу і будете:

 • Володіти точними знаннями того, як влаштовані механізми партнерських відносин;
 • Бачити на практиці як ваші внутрішні установки впливають на зростання доходів бізнесу та ефективно змінюють корпоративне середовище;
 • Розвиватися як професіонал і особистість.

Структура програм передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне опановування знань щодо:

 • Сучасних методів прийняття управлінських рішень;
 • Планування розвитку кадрового потенціалу підприємства;
 • Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Програми пропонують комплексний підхід до навчання шляхом забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів, запровадження принципу дуальної освіти, посиливши в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями. Дисципліни та модулі, включені до програми, базуються на сучасних теоріях і тісно пов’язані з практичним їх застосуванням в діловому середовищі.

Інститут розвиває перспективи професійної підготовки фахівців у сфері управління людськими ресурсами з урахуванням специфічних особливостей функціонування підприємств.

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді інтерактивних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, семінарів, тренінгів. Освітній процес відбувається в невеликих групах, передбачає проведення індивідуальних занять, проходження виробничих практик, консультацій з викладачами, самонавчання через електронну систему дистанційного навчання MOODLE.

Кафедра менеджменту та онтопсихології спільно із кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін готують студентів за спеціальностями “HR-менеджмент” та “Комунікативний менеджмент”.

Освітній процес забезпечується науково-педагогічним колективом, який складається зі спеціалістів, які постійно вдосконалюють форми та методи навчання, застосовують новітні методики та інформаційно-комунікативні технології. У професорсько-викладацькому складі Інституту: доктори наук (22%) та кандидати наук  (78%).

Методи оцінювання

Тестування знань, усні презентації, звіти після проходження лабораторних робіт та практики, письмові есе, портфоліо, контрольні роботи, курсові (проектні) роботи, усні та письмові екзамени, захист випускної дипломної роботи.

Місія колективу Інституту –

формування всебічно розвиненої особистості, конкурентоспроможного фахівця, здатного приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

За результатами навчання на першому (бакалавському) рівні студенти оволодіють:

ЗнаННЯМИ ЩОДО:

 • передових інструментів підбору персоналу
 • класичних та актуальних інструментів управління персоналом
 • психології та її практичного застосування в процесі роботи
 • технологій розвитку персоналу

ВміННЯМИ:

 • використовувати, адаптувати під потреби підприємства отримані у закладі вищої освіти знання
 • розуміти ціль компанії та її корпоративну культуру
 • виявляти істинні причини та мотиви поведінки людей
 • урегульовувати взаємовідносини, фокусуючись на цілях та задачах підприємства

ЗдатніСТЮ продемонструвати:

 • відповідальність
 • набуті знання з менеджменту та психології
 • особистісні навички та індивідуальні розробки