ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет менеджменту готує фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр», спеціальність «Менеджмент», за програмами «HR-менеджмент» та «Комунікативний менеджмент».

Факультет складається з двох кафедр:

 • Кафедри менеджменту та онтопсихології
 • Кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Орієнтація програми

Програми «HR-менеджмент» та «Комунікативний менеджмент» – це міст, перейшовши який ви зрозумієте «правила гри», станете цікаві бізнесу і будете:

 • Володіти точними знаннями того, як влаштовані механізми партнерських відносин;
 • Бачити на практиці як ваші внутрішні установки впливають на зростання доходів бізнесу та ефективно змінюють корпоративне середовище;
 • Розвиватися як професіонал і особистість.

Структура програм передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне опановування знань щодо:

 • Сучасних методів прийняття управлінських рішень;
 • Планування розвитку кадрового потенціалу підприємства;
 • Забезпечення конкурентоспроможності економічних суб’єктів.

Програми пропонують комплексний підхід до навчання шляхом забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів, запровадження принципу дуальної освіти, посиливши в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями. Дисципліни та модулі, включені до програми, базуються на сучасних теоріях і тісно пов’язані з практичним їх застосуванням в діловому середовищі.

Інститут розвиває перспективи професійної підготовки фахівців у сфері управління людськими ресурсами з урахуванням специфічних особливостей функціонування підприємств, в тому числі переробної промисловості. Програма викладається українською, російською та англійською мовами.

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, семінарів, роботи в невеликих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, самонавчання через електронну систему навчального процесу MOODLE, інтерактивні лекції та практичні заняття.

Кафедра менеджменту та онтопсихології спільно із кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін готують студентів за спеціальностями “HR-менеджмент” та “Комунікативний менеджмент”.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі спеціалістів, які постійно вдосконалюють форми та методи навчання, застосовують новітні методики та інновації. У професорсько-викладацькому складі кафедри: доктори наук (22%) та викладачі з кандидатським науковим ступенем (78%).

Методи оцінювання

Тестування знань, усні презентації, звіти після проходження лабораторних робіт та практики, письмові есе, портфоліо, контрольні роботи, курсові (проектні) роботи, усні та письмові екзамени, захист випускної дипломної роботи.

Місія колективу ФАКУЛЬТЕТУ –

формування всебічно розвиненої особистості, конкурентоспроможного фахівця, здатного приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

За результатами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» студенти оволодіють:

ЗнаННЯМИ ЩОДО:

 • передових інструментів підбору персоналу
 • класичних та актуальних інструментів управління персоналом
 • психології та її практичного застосування в процесі роботи
 • технологій розвитку персоналу

ВміННЯМИ:

 • використовувати, адаптувати під потреби підприємства отримані у закладі вищої освіти знання
 • розуміти ціль компанії та її корпоративну культуру
 • виявляти істинні причини та мотиви поведінки людей
 • урегульовувати взаємовідносини, фокусуючись на цілях та задачах підприємства

ЗдатніСТЮ продемонструвати:

 • відповідальність
 • набуті знання з менеджменту та психології
 • особистісні навички та індивідуальні розробки