image

РЕЄСТРАЦІЯ НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ЗА ПОСИЛАННЯМ 

ПВНЗ “Інститут психології і підприємництва” – заклад вищої освіти, головною метою якого є глибинний розвиток закладеного природою потенціалу кожного слухача, студента, учасника.
В основі місії Інституту лежать принципи онтопсихологічної педагогіки – навчити людину розуміти та створювати саму себе, виховувати себе як лідера в цьому світі, розвивати в собі здібність та вміння перемагати.

Дізнатися більше

Забезпечення реалізації визначеної місії Інституту передбачає досягнення складної системи цілей:

 1. Збереження та поглиблення принципу Liberal Arts Education як необхідної умови формування високоосвіченої, творчої особистості;
 2. Забезпечення формування якісних освітніх послуг відповідно до міжнародних стандартів та подальше входження Інституту в освітнє середовище;
 3. Впровадження практики співвикладання кількома викладачами однієї академічної дисципліни за принципами міждисциплінарності;
 4. Покладення в основу навчальних програм інноваційних авторських курсів, впроваджуючи елементи проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів та набуття ними професійних навичок;
 5. Забезпечення успішного входження випускників на ринок праці шляхом забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, запровадження принципу дуальної освіти, посиливши в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями;
 6. Створення належних умов для професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу Інституту;
 7. Розроблення сучасних освітніх програм для забезпечення потреби у навчанні всіх вікових груп громадян за принципом Life Long Learning;
 8. Впровадження системи залучення до лав студентів ІПП здібних, відповідальних, активних, творчих людей, які поділяють цінності Інституту;
 9. Визнання боротьби з плагіатом спільним і вкрай важливим завданням студентства та професорсько-викладацького колективу Інституту.

ЧОГО НАВЧАТЬСЯ СТУДЕНТИ ІПП

Випускники ІПП опанують компетентності:

Інтегральні компетентності

 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних і поведінкових наук.

Загальні компетентності

 • Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу й суспільство та у розвитку суспільства, техніки й технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність вчитися і опановувати сучасні знання.
 • Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • Здатність працювати у міжнародному контексті.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність визначати та описувати характеристики організації.
 • Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
 • Здатність визначати перспективи розвитку організації.
 • Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
 • Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
 • Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
 • Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
 • Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
 • Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
 • Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
 • Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
 • Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 • Здатність використовувати, адаптувати під потреби підприємства отримані у вищому закладі освіти знання.
 • Здатність розуміти ціль компанії та її корпоративну культуру.
 • Здатність виявляти істинні причини та мотиви поведінки людей.
 • Здатність урегульовувати взаємовідносини, фокусуючись на місії та цілях підприємства.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Бакалаври з менеджменту (освітня програма «HR-Менеджмент») зможуть працювати:
 • На підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності;
 • Фахівцями з економіки праці та HR-менеджерами департаментів управління персоналом органів державної влади та підприємств;
 • Фахівцями у рекрутингових та кадрових агентствах.
Бакалаври з менеджменту (освітня програма «Комунікативний менеджмент») зможуть працювати:
 • Фахівцями з питань комерційної діяльності та управління на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності;
 • Фахівцями у сфері sales-менеджменту, реклами, консалтингу, бренд-менеджменту, PR, комунікацій, юриспруденції, зовнішньоекономічних зв’язків, тендерних закупівель тощо.

БАЗИ ПРАКТИКИ ТА ПАРТНЕРИ: