ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНЦЕПТ РОЗВИТКУ ПВНЗ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

«Природа дає потенціал всім, наділяючи егоїзмом, інстинктом бути кращими у світі, але мало хто вміє вибудовувати, створювати самого себе. З точки зору інстинкту – всі перші, і жоден не є другим. Необхідно навчитися реалізовувати дарований природою інстинкт першості».

(с) Антоніо Менегетті

Сьогодні світ бізнесу пропонує безліч можливостей розвитку в різних галузях і сферах економічного розвитку, але основною проблемою на шляху реалізації цих можливостей є відсутність підготовленого персоналу та низький рівень професіоналізму управлінців.

На одному з провідних порталів із пошуку роботи “rabota.ua” станом на 6 березня 2019 р. розміщена 54171 вакансія і 3047103 резюме. Тобто на одне вакантне місце претендують відразу 56 кандидатів. Коли будь-який дослідник бачить таку статистику, перше про що він думає, це те, що подібна ситуація мотивує претендентів бути конкурентоздатними, рости як особистість і професіонально. Але насправді ситуація складається по іншому.

На ринку праці сьогодні існує велика кількість кандидатів, які не беруть на себе відповідальність за результати їх діяльності й продовжують наполягати на дитячих інфантильних стратегіях, набутих у первинному діадичному зв’язку. Звична формула “вакансія=досвід+навички” більше не працює. Учасники бізнес-простору шукають новий підхід до управління персоналом, який приносив би результати.

Освітянський ринок теж знаходиться в умовах змін, модернізації, формування нових життєвих установок щодо розвитку особистості. Сьогодні є впевненість у суспільства, що освітній процес повинен забезпечувати можливість отримання надійних, необхідних і впевнених знань, які є фундаментом компетентної особистості. Сучасному суспільству потрібні сучасно освічені, моральні, заповзятливі й компетентні особистості, здатні самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, які вміють вибирати способи співпраці.

У сфері освіти у світі склалося п’ять основних концептуальних підходів щодо розвитку освіти: гуманізація і фундаменталізація освіти, демократизація, інтеграція та стандартизація, інформатизація, глобалізація та орієнтація на безперервну освіту. Відповідність сучасним вимогам в освіті вимагає створення принципово нового навчального закладу, який би зміг інтегрувати сучасні інструменти в освіті та направити їх на формування сучасної лідерської особистості, яка наділена ключовою компетенцією в управлінні — компетенцію управління персоналом. Керівники, які сьогодні володіють цією компетенцією, створили сильні конкурентні команди та забезпечили безперервне зростання свого заробітку. І на це не змогли вплинути ні економічні кризи, ні глобалізація, ні політичні катаклізми, ні будь-які інші процеси, які використовуються зазвичай як причини-алібі.

Але що таке компетенція управління персоналом? Як навчитися управляти ефективно? Чому бізнес-економіки навчилися управляти процесами, але так до сих пір, в більшості своїй, так і не зрозуміли як управляти людьми?

Професор А. Менегетті присвятив свою діяльність вивченню людини, її психіки та, в першу чергу, її несвідомого. У своїх роботах він пише про те, що за будь-яким успіхом або провалом завжди стоїть конкретна людина. Людина, у якої є свідомість і несвідоме.

Здавалося б відомий вислів про те, що «світом править психологія» усім зрозумілий і не викликає ніякого сумніву, але до сих пір у більшості університетах, які готують управлінців, на курсах MBA, в корпоративних університетах цей предмет викладається на рівні «захопливої психології» і сприймається не дуже серйозно. А така наука як онтопсихологія, яка зробила неоціненний внесок в аналіз і розвиток лідерського потенціалу, описала феномен інтуїції, проаналізувала та описала проблему самосаботажу і дослідила ще багато інших відкриттів і процесів, представлена тільки у декількох навчальних закладах світу.

Таким чином, виникла необхідність створення нового навчального закладу, який би зміг забезпечити ринок України управлінцями та HR-менеджерами нової формації.

Місія Інституту – цілісний розвиток та лідерське становлення усіх, хто навчається або працює в Інституті, з метою ефективної реалізації кожного в громаді та суспільстві.

Стратегічна мета: Створити інститут – наукове середовище в Україні, який на засадах методології гуманістичної, екзистенціональної психології та методології онтопсихології продукує інновації та сприяє розвитку творчого потенціалу людини, її лідерського початку, активної життєвої позиції.

В основу принципів розбудови Інституту покладено теорію онтопсихології. Онтопсихологія (від грец. Ὄντος [ontos] – родовий відмінок дієприкметника теперішнього часу дієслова είμαι [eimi] (бути), λόγος [logos] (вивчення), і ψυχή [psyche] (душа) – означає дослідження психічних процесів у їх первинній актуальності, включаючи розуміння буття. Онтопсихологія, за словами її творця, італійського філософа, теолога та соціолога Антоніо Менегетті  – «повернення до елементарного знання, що закладає підстави свідомого, дієвого контакту людини зі світом життя, або реальністю буття, з метою інтегральної реалізації».

Її відносять до гуманістичної та екзистенціальної психології, яка розглядає особистість в контексті життєвого шляху і творчого потенціалу. При цьому самі онтопсихологи визнають, що «онтопсихологія – не просто практична наука, вона фактично стверджує певну філософію життя, що включає не тільки психічне здоров’я, досконалість, успішність людини, а й екзистенційну цінність і естетику її буття».

Досягнення поставленої мети реалізовуватиметься за наступними стратегічними орієнтирами, які визначають основні напрями функціонування Інституту:

  • В основу освітнього процесу покласти ідею органічного поєднання науки та освіти. Зберегти та поглибити принцип Liberal Arts Education як необхідну умову для формування високоосвіченої, творчої особистості.
  • Забезпечити формування якісних освітніх послуг відповідно до міжнародних стандартів та подальше входження інституту в освітнє середовище.
  • В основу навчальних програм покласти інноваційні авторські курси, впроваджуючи елементи проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів та набуття ними професійних навичок. Впровадити практику співвикладання кількома викладачами однієї академічної дисципліни за принципами міждисциплінарності, залучати гостьових лекторів.
  • Для забезпечення успішного входження випускників на ринок праці забезпечити поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, запровадити принципи дуальної освіти, посиливши в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями.
  • Створити належні умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу Інституту.
  • Розробити сучасні освітні програми для забезпечення потреби у навчанні всіх вікових груп громадян за принципом Life Long Learning. Зокрема забезпечити розвиток освітніх програм «HR-менеджмент», «Психологія бізнесу», «Комунікативний менеджмент».
  • Впровадити систему залучення до лав студентів ІПП здібних, відповідальних, активних, творчих людей, які поділяють цінності Інституту.
  • Визнати боротьбу з плагіатом спільним і вкрай важливим завданням студентства та професорсько-викладацького колективу Інституту.