ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Наукові проекти

В рамках проблеми реалізуються наукові дослідження:

 • стратегічне управління підприємствами на засадах сталого розвитку;
 • формування системи управління змінами;
 • адаптація психологічної методології до систем управління підприємством тощо.

 

Результати наукових досліджень лягають в основу підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок, які друкуються та активно використовуються в навчанні. Ведеться безперервний пошук нових форм і методів активізації навчального процесу, запроваджуються ділові ігри, тренінги. Викладачі беруть участь у науково-методичній діяльності.

Детальнiше

Список основних наукових праць науково-педагогічних працівників:

 1. Babina O. Methodological foundation of leadership potential assessment in the system of change management at the enterprise // Theory and practice of social, economic and technological changes: monograph / Copyright by Eastern European Center of Fundamental Researchers, Nemoros s.r.o., Rubna 716/24, 110 00, Prague 1, Czech Republic, 2018.
 2. Бабіна О.В. Концептуальні положення формування системи управління змінами на засадах теорії лідерства // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2017.
 3. Ignatiеva I., Babina Е. Impact Of Leadership Potential On Change Potential [electronic resource] // Modern Science — Moderni veda. 2019. № 5.
 4. Babina О. Management Of Enterprise Through The Leadership Potential In Information Society. Book of Abstracts: XVI European Congress of Psychology (ECP 2019) (2‒5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow). -Moscow: Moscow University Press, 2019.
 5. Ilienko O.V. Babina E. V., Morshchenok T. S. Determining the basic soft skills of the manager of the future Наукові погляди на вдосконалення економічної системи: напрями і пріоритети розвитку: збірник матеріалів – міжнар. наук. – практ. конф., 12 червня 2021р. – м. Запоріжжя, 2021.
 6. Babina E.V., Khomenko I.B. Research Of The Structure Of Leadership Potential Of The Enterprise. Розвиток фінансової системи на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2021 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2021.
 7. Vynohradova V. Chapter 10 modern psychological and pedagogical technologies for the development of students' creativity. Theoretical and applied aspects of the development of modern psychology and pedagogy: collective monograph. Lviv -Toruń: Liha-Pres, 2019.
 8. Vynohradova V. Psychological and pedagogical impact on the development of modern children’s creative abilities. Psypchological accompaniment of personality development. Lviv -Toruń: Liha-Pres, 2019.
 9. Vynohradova V. Socio – psychological aspects of development of personality democracie in modern Ukraine. Social and psychological problems of modern society: collective. –Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019.
 10. Виноградова В.Є. Генеза творчих здібностей видатних науковців (В. І. Вернадського, І. І. Мечникова, К. Д. Ушинського). Монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020.
 11. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. К.: Видавництво Ліра-К, 2020.
 12. Виноградова В.Є. Вплив середовища на розвиток особистості та її творчих здібностей. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2019. №3.
 13. Виноградова В. Є. Чинники розвитку творчого мислення особистості в університетському середовищі (на прикладі видатних науковців). Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2020. Вип. 16.
 14. Виноградова В.Є. Характеристика психологічного профілю творчої особистості науковця (на прикладі В. І. Вернадського та І. І. Мечникова). Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 2020.
 15. Виноградова В.Є. Вплив психологічних факторів на формування творчих здібностей дитини. Науковий журнал з соціології та психології Габитус. 2020. № 15.
 16. Тарасюк Л.С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини: монографія / Тарасюк Л.С. – Київ: АМУ, 2017.
 17. Tarasiuk L.S. The integrity phenomenon in social existence / L.S. Tarasiuk // Historical and philosophical analysis of cultural civilization process: collective monograph. – Lviv-Torun: Liha-Pres, (SENSE), 2019.
 18. Tarasiuk L.S. Philosophic understanding of culture as integrity / L.S. Tarasiuk // Theoretical and practical aspects of the development of modern historical sciense: the experience of European countries and prospects for Ukraine: collective monograph. – Lviv-Torun: Liha-Pres, (SENSE), 2019.
 19. Tarasiuk L.S. Domains and stages of creativity in culture / L.S. Tarasiuk // Leading tendencies in humanities: philosophical, historical and political contexts: collective monograph. – Lviv-Torun: Liha-Pres, (SENSE), 2019.
 20. Larysa S. Tarasiuk, Petro P. Pidyukov, Alexander G. Kolb, Oleh V. Batiuk, Ihor H. Kudria, National security police: Chanding priorities in the face of the COVID-19 threat,Vol. 39 Núm. 69 (2021): Cuestiones Políticas, UNIV ZULIA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (Web of Science).
 21. Іоффе М.В., Виноградова В.Є. Використання невербальних проявів відрази та презирства в комунікативному процесі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 31 (70) № 4 2020.
 22. Іоффе М.В. Невербальні прояви тіла як інструмент розвитку особистості. Соціально-психологічні проблеми суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 квітня 2020 р. – К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020.
 23. Круглов К.О., Іоффе М.В. Феномен опору серед працівників підприємства. Мат. міжнар.наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах» (м. Київ, 1 березня 2019 року). – Київ. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. 2019.
 24. Blynova, O., Kruglov, K., Semenov, O., Los, O., Popovych, I. (2020) Psychological safety of the learning environ-ment in sports school as a factor of achievement motivation development in young athletes. Journal of Physical Educa-tion and Sport (JPES), 2020. Vol. 20(1), Art 2.
 25. Круглов К.О. Значення соціального капіталу для психологічного благополуччя співробітників. Інсайт: психологічні виміри суспільства : наук. журн. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 1.
 26. Круглов К.О. Довіра як чинник соціально-психологічного клімату виробничого колективу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. –2020. – Вип. 1.
 27. Круглов К.О., Блискун О.О. Особливості суб’єктивного соціального благополуччя молодих співробітників в організації / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. –2020. Вип.4.
 28. Хоменко І.Б. Феномен прокракстинації у проектних менеджерів // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2018.- №30 (19).
 29. Шкурко Я.І. Особливості підбору персоналу в сучасних умовах: аналіз компетенцій співробітника в умовах віддаленого робочого місця. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління No1(10). 2019.
 30. Шкурко Я.І. Психологічні аспекти управління і підбору персоналу в сучасних умовах. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально- психологічні технології розвитку особистості», 22 квітня 2021, Херсон, – 2021.